Mūsų uždaviniai

Asociacijos veiklos uždaviniai:
- bendradarbiauti su savivaldybės struktūromis, nevyriausybinėmis, užsienio šalių institucijomis;
- organizuoti ir vykdyti paskaitas, seminarus, praktinius renginius ir kitą veiklą, užtikrinančią visapusišką negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę;
- organizuoti, palaikyti negalią (asociacijos nariams) turintiems asmenims ir jų šeimos nariams meninės saviraiškos ir kultūrinę veiklą, tautines kultūrines tradicijas, poilsį, sportą, savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, slaugą; kaupti ir teikti informaciją negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams rūpimais klausimais, raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ir kitais būdais informuoti apie asociacijos veiklą;
- atstovauti asociacijos narių teises;
- dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektų rašymuose, siekiant finansinės paramos asociacijos veiklai;
- organizuoti labdaros - paramos veiklos; užmegzti ir palaikyti tarptautinius ryšius, sudaryti sutartis bei įstoti į visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.